Generatie III c

IIIc

Jan van Alsema (zoon van IIb), ged. 20.12.1711, (in de Herestraat), planten- en zaadhandelaar, luitenant te Helpman, overl. ca. 1760, tr. 04.09.1737 Niesijna Voskuil (spellingsvarianten Niesina, Gesiena Vooskuil), geb. De Groeve/ Zuidlaren ca. 1717, begr. 03.06.1755, dochter van mr. Hindrikus Voskuil en Hendrika Lanting,

Bron: Gemeente Zuidlaren. Trouwregister Zuidlaren  131, archiefnummer 0176.01, inventarisnummer 131, aktenummer 0176.01.

Bron: Kerkelijke gemeente Groningen. Ondertrouwboek 1732-1739, archiefnummer 124, Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, inventarisnummer 178, blad 151.

Uit dit huwelijk zijn te Groningen geboren:

  1. Gezina van Alsema, ged. 28.04.1739 (Herestraat).
  2. Hindrik Rudolph van Alsema, ged. 18.02.1746. (Volgt als IVb.)

Bron: Kerkelijke gemeente Groningen. Algemeen doopboek 1733-1754, archiefnummer 124, Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, inventarisnummer 150.

Bron: Kerkelijke gemeente Groningen. Algemeen doopboek 1733-1754, archiefnummer 124, Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, inventarisnummer 150.

Bron: Gerechten in Selwerd en Sappemeer, 1592 – 1811 Toegang 730, Inv.nr. oud-luitenant Jan van Alsema te Helpman, 21 mrt 1760

Kwitantie voor Jan van Alsma te Helpman  wegens betaling van het haardstedengeld 1758.

Op 11 januari 1743 wordt de vaandrig Jan van Alsema genoemd als voogd over de kinderen van wijlen Willem Stangenberg en Gesina Uilckens.  De voormond en andere voogden zijn de grootvader Tijl Uilkens en de  solliciteur Jurjen Taapkens. (R.A. Groningen IIIx 141, fol. 155.)

Op 7 januari 1752 kopen  Jan van Alsema en Niesina Voskul (sic.)  van de erfgenamen en representanten en wijlen de clerq Johannes Veencamp een hof aan de oostkant van de weg met een groot stenen zomerhuis benevens een put, een regenwaterbak en een gootsteen met koperen kranen. Het geheel staat op vrije eigen grond toch met de koper jaarlijks 16 stuiver en 7 duiten grondpacht betalen aan het Pelsterstraten Gasthuis.  Het gekocht grenst ten noorden aan de bezittingen van de kopers, ten zuiden heeft de weduwe van Jan Harms bezit en ten westen ligt de Heereweg. De koopsom bedraagt 1000 carolus gulden en 15 stuiver. In deze akte wordt Jan van Alsema genoemd ‘de oud Luitenant’. (R.A. Groningen IIIx fol. 21.)

 Op 27 februari 1750 lenen Jan van Alsema en Niesina Voskuils 330 carolus gulden van mevrouw van Buttinga, de weduwe Bauwmeester. (R.A. Groningen IIIx 139, fol. 111v.)

Op 5 mei 1755 verkopen de edele Jan van Alsema en Nesina (sic.) Voskuil en de koopman Gerrit Garbrants Arkema, die optreedt als gevolmagtigde om de koopschatpenningen te ontvangen zodat de crediteuren van Jan van Alsema kunnen worden betaald  verkopen drie hoven buiten de Heerepoort gelegen aan de Heereweg. Kopers zijn Berent Emmen en Lamina Voskuil, zwager en zuster van Niesina Voskuil. De koopsom bedraagt 1673 carolus gulden. (R.A. Groningen  IIIx 141, fol. 223v.)

Jan van Alsema en zijn schoonfamilie Voskuil (Voskuijl, Voskuils, Voscuijl, Vooskuyl))

Zoeken in Alle Drenthe op de naam Voskuyl levert naast de al bekende Niesiena nog drie  dames Voskuyl op. In 1732 trouwt Catharina Voskuyl, in 1736 trouwt Maria Voskuyl en  in 1750 treedt Lammina  in het huwelijk. De relatie tussen deze vier Voskuyl-meisje is met deze inschrijvingen niet duidelijk. De vermelding dat ze alle drie uit De Groeve bij Zuidlaren komen zou kunnen duiden op drie zusters.  Dat dit vermoeden klopt blijkt uit een stuk uit het Belastingregister van 9 oktober 1750. Hier staan alle echtgenoten van de dames Voskuijl vermeld als erfgenamen namens hun vrouwen van oom Michiel Voskuyl uit Meppel. Een duidelijk bewijs dat Catharina, Niesiena, Lammina en Maria Voskuyl  zusters zijn.  

De vermelding oom Michiel Voskuil geeft aan dat de vader van de erfgenamen een broer moet zijn. De enige broer die we kennen uit de doopregisters van Meppel is Hendrik Voskuyl.  De voornaam van de in 1717 gedoopte Rudolphus, vermeld als Mr. Voskuyl  is dus Hendrick.

46. Den 9. October 1750 hebben Egbert Marinus van Meppel, J. van Alsema en de Commis Bernhardus Emmen

van Groningen, nevens Hayo van Alst Van Zuidlarenveen de Erffenisse van wijlen der selver Vrouwen Oom Michiel Voskuil tot Meppel overleden begroot op dertien Duisent car.Gulden en daar van dito en daarvan Betaalt den 30ste penning met vierHondert drie en dertig car. guldens Seven stuivers. Dus     433: 7 : 0.

Bron: Belastingen. 30/40 penning 1785.72, archiefnummer 0001, inventarisnummer 1785.72.  08-12-1750.

De doop van Niesina Voskuil is door mij niet gevonden in het doopboek van Zuidlaren (De Groeve.) Wel die van Rudophus Voskuyl, gedoopt te Zuidlaren / de Groeve op 17.01.1717  als zoon van mr. Voskuil. Zijn voornaam en de naam van zijn vrouw worden niet genoemd.  De namen de ouders staan wel in de Schulteprotocollen: SP 264 deel 4 folio 499: Daarin is te lezen dat Hajo van Aalst x Catharina Voskuil (zuster van Niesina Voskuil) van de Groeve lenen 1450 gulden van D. Pothoff van Anloo, dd. 14.09.1751. Catharina geeft als onderpand de goederen van wijlen haar ouders Hindrikus Voskuil x Hindrika Lanting.

Bron: Drents Archief. 0102 Schultengerechten 264.4. 1737 oktober 7 – 1752 augustus 23. Volgnummer: 499 van 570.

Hoewel het geen grote gok was om aan te nemen dat genoemde Voskuil kinderen boer en zusters waren van Niesiena is met de aantekening uit het belastingregister het bewijs geleverd.   Gezien de vernoeming van de oudste zonen van  hiervoor genoemde meisjes Voskuil mag worden aangenomen dat de vader Henrik heette. Michiel, genoemd als oom moet dus een broer zijn van Hendrik. De naam Rudolph zou dan de naam van de vader van Hendrik en Michiel kunnen zijn. Hij komt in de haardstedenregisters voor als apotheker in Meppel zo rond 1690. Dat deze aanname klopt kan worden bewezen met de doopinschrijvingen van Hendrik en Michiel Voskuil in Meppel.  Roelof  Voskuil en Maria Hiddinck laten in Meppel de volgende kinderen dopen: Michiel op 03.02.1675, Hendrick op 16.08.1676 en nog een Hendrick op 17.10.1680. Ook het huwelijk van Roelof en Maria is gevonden in Meppel. Op 03.12.1671 trouwen ze in Meppel. Als beroep staat vermeld apotheker. Maria wordt genoemd de Eerbaere en komt van Rolde. Bijzonder is de vermelding van de vader van Roelof. Hij is een zoon van Michael Voscuijl, predikant te Nieveen.

Huwelijk Meppel 03.12.1671 Bron: Gemeente Meppel.  Trouwregister Meppel 72, archiefnummer 0176.01, inventarisnummer 72, aktenummer 0176.01.

Zoeken op internet leverde gegevens op over dominee Michaël Voskuijl van Nieveen(Nieuwveen bij Meppel) Hij begon zijn loopbaan in deze gemeente in december 1629 en op 30 april 1667 nam hij afscheid.  In het boek van Wiebe Bergsma “Zij preekten voor doven, de reformatie in Drenthe”, pag. 78 wordt vermeld dat Michaël Voskuiyl waarschijnlijk in Steenwijk is geboren.

Michaël Voskuyl wordt in 1638 beroepen door de kerkenraad van Amsterdam in de vacaturen van dominee Antonius Haringhoek.

De vader van Michaël Voskuyl wordt genoemd in het boek ‘De hervormde predikanten van Drenthe, seder de Hervorming tot in 1861’, geschreven door T.A. Romein (Groningen 1861).  Hij heette Johannes en was predikant in Steenwijk van 1604 tot 1645. Hij overleed in dat jaar. Verder worden hier genoemd Everhardus Voskuyl, predikant te Kampen. Michaël wordt genoemd de brzn (broerszoon) van deze Everhardus. Dus Everhardus was een broer van vader Johannes Voskuyl. Michael Voskuyl overleed volgens deze bron op 30.04.1667.

In dezelfde bron wordt te Vledder nog genoemd Johannes Voskuyl die van 1656 – 1657 aldaar predikant was, Als geboorteplaats wordt genoemd Nieuwveen. Hij moet wel een zoon zijn van Michaël Voskuyl en genoemd naar zijn grootvader Johannes Voskuyl.  Het overlijden van dominee Johannes Voskuyl uit Vledder wordt op 18.06.1657 aan de classis bericht.

Johannes Voskuyl. predikant te Steenwijk doet daar zijn intrede in 1604. Hij kwam toen van Ede en overlijdt te Steenwijk in 1645. Zijn eerste standplaats als predikant was in Hoornsterzwaag (Fr.)

Zonder bronvermelding is op het internet te vinden dat Johannes Voskuyl is geboren rond 1560 te IJsselham. Hij trouwt met Elisabeth Keckius. Kinderen uit dit huwelijk zijn Johannes en Maria (geb. ca. 1590.)

Everhardus Voskuyl (1584 – 1645) was van 1610 tot en met 1619 predikant te Kampen. Hij werd als remonstrant door de kerkenraad van Zwolle afgezet omdat hij niet zuiver in de leer was. Zijn zaak en die van andere remonstrantse predikanten was onderwerp van gesprek op de bekende Synode van Dordrecht  1618-1619.